Go to Top

อุตสาหกรรมการชุบโลหะ

อุตสาหกรรมการชุบโลหะ

กลุ่มอุตสาหกรรมการชุบโลหะมีหลากหลายประเภท มีทั้งกระชุบทองแดง ชุบนิเกิล ชุบโครเมี่ยม ชุบฮาร์ดโครม ชุบซิงค์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้น เฉพราะที่ประเทศไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเล็ก กระจัดกระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่างๆ การใช้งานสารเคมีในอุตสาหกรรมการชุบโลหะ จำเป็นต้องใช้ให้ถูกประเภท

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ มีความสําคัญต่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่ทําหนาที่ผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเซรามิก เป็นต้น นอกจากนี้ยังถือเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจํานวนมาก โดยในแต่ละปี การผลิตโลหะของประเทศไทยมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท เช่น ในปี 2550 ประเทศไทยมีการบริโภคโลหะทุกชนิดจํานวนมากกว่า 22 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 600,000 ล้านบาท โดยโลหะที่มีการใช้มากที่สุดได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสีและดีบุก ตามลําดับดังนั้น จึงเป็นหนึ่งในกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคของประเทศอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะ ประกอบด้วยอุตสาหกรรมงานโลหะ 7 ชนิด ได้แก่
2.1.1 อุตสาหกรรมการหลอมโลหะ
2.1.2 อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ
2.1.3 อุตสาหกรรมการตีขึ้นรูปโลหะ
2.1.4 อุตสาหกรรมการตัดผิวงานโลหะ
2.1.5 อุตสาหกรรมงานเชื่อมโลหะ
2.1.6 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
2.1.7 อุตสาหกรรมการอบชุบโลหะด้วยความร้อน


 

 

เคมีอุตสาหกรรมทั้งหมด
 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Newsletter Signup

Sign up now and never miss a thing!

You're Signed Up!

Now that you are signed up, we will send you exclusive offers periodically.