Go to Top

อุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่ม

อุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม

น้ำดื่มเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ ในแต่ละวันผู้คนต้องดื่มน้ำเป็นจำนวนมาก ในอดีตผู้คนดื่มน้ำจากน้ำประปา หรือ น้ำที่ผ่านการต้มมาแล้วสำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าน้ำประปาจะสะอาดเพียงพอ จากการที่เทคโนโลยี่ด้านการกรองน้ำมีการพัฒนามากขึ้น ระบบการกรองน้ำไม่มีอะไรที่ซับซ้อน และค่าใช้จ่ายในการกรองน้ำถูกลง จึงมีผู้ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดมาจำหน่ายในราคาที่ผู้บริโภคสามารถรับได้ สภาพอากาศของประเทศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ความต้องการเครื่องดื่ม เพื่อช่วยดับกระหายคลายร้อนเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนํ้าดื่มบรรจุขวด นํ้าอัดลม นํ้าผลไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะนํ้าดื่มบรรจุขวดมีข้อได้เปรียบทางด้านราคาที่ไม่สูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน นํ้าดื่มบรรจุขวดยังเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่เน้นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพราะไม่มีสารปรุงแต่งอื่นๆ นับวันความต้องการบริโภคนํ้าดื่มบรรจุขวดจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน โอกาสในการทำธุรกิจน้ำดื่มยังมีมากเพราะอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มมีการขยายตัวค่อนข้างสูง

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Newsletter Signup

Sign up now and never miss a thing!

You're Signed Up!

Now that you are signed up, we will send you exclusive offers periodically.